Vedtægter for Esbjerg Motorsport Auto.§1. Klubbens navn og hjemsted.

Klubbens navn er Esbjerg Motorsport Auto.  Hjemsted og værneting er Esbjerg kommune.


§2. Tilslutning til andreorganisationer.

Klubben er tilsluttet Dansk Automobil Sports Union (DASU) og her igennem Danmarks Idræts-Forbund (DIF).


§3. Formål.

Klubbens formål er at virke for større færdselssikkerhed og ansvarlighed i trafikken, i samarbejde med bl.a. DASU at varetage medlemmernes automobilsportslige interesser, fremme automobilsporten og med godt kammeratskab for øje, afholde sammenkomster og sportsarrangementer.


§4. Medlemmer.

Som medlemmer kan optages enhver, der vil medvirke til, at klubbens formål kan opfyldes. Klubben optager samme medlemskatagorier som DASU. Optagelse af umyndige som medlemmer af foreningen kræver samtykke fra forældre / værge. Som passive medlemmer kan enhver optages.

Generalforsamlingen kan efter indstilling fra bestyrelsen udnævne et medlem til æresmedlem.


§5. Eksklusion.

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem når vedkommende gentagne gange har pådraget sig bøde til det offentlige ved hensyn løs kørsel, eller på anden måde handlet i strid med klubbens formål. Eksklusionen kan indankes for næste generalforsamling.


§6. Kontingent.

Kontingentet er et årskontingent for perioden 1. januar til 31. december. Kontingentet forfalder den 1. januar og er det ikke indgået senest den 25. januar til EMSA, anses vedkommende medlem for slettet af medlemslisten.

Foreningens kontingent fastsættes for et år af gangen på generalforsamling.

Opkrævning af kontingent til DASU sker samtidig med den almindelige kontingentopkrævning til foreningen.

Vedr. nedsættelse af kontingent eller kontingentfrihed overlades det til bestyrelsen at træffe afgørelser i hvert enkelt tilfælde. For passive medlemmer opkræves kontingentet helårligt forud.

Klubbens Æresmedlemmer betaler ikke kontingent.


§7. Regnskab og økonomi.

Klubbens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. Regnskabet føres af kasseren ifølge en af bestyrelsen godkendt kontoplan. Inden den 15. januar skal det afsluttede regnskab tilstilles klubbens revisorer til godkendelse.  

Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse på den følgende ordinære generalforsamling.

Klubbens midler er indsat på kontoer i Danske Bank og Sydbank.

Klubben hæfter med hele sin formue for opfyldelsen af de klubben påhvilende gældsforpligtelser. De enkelte medlemmer kan ikke gøres ansvarlig for nogen af de klubben påhvilende gældsforpligtelser.      


§8. Bestyrelsen.

Klubben ledes af en bestyrelse bestående af 5 medlemmer. Formanden vælges særskilt af generalforsamlingen. Valg til bestyrelsen gælder for 2 år, i lige år vælges formand og et bestyrelsesmedlem og i ulige år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, kasser og evt. sekretær. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er ansvarlig for klubbens ledelse og nedsætter selv de fornødne udvalg til varetagelse af klubbens aktiviteter. Bestyrelsen er altid repræsenteret i de nedsatte udvalg.  Det udarbejdede beslutningsnota af hvert bestyrelsesmøde indsættes i bestyrelsesprotokollen.

Klubben tegnes af formanden undtagen beslutninger vedrørende låntagning / gæld, hvor den samlede bestyrelse tegner klubben.


§9. Generalforsamling.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af Januar måned. Enhver generalforsamling indkaldes skriftlig med mindst 10 dages varsel , enten pr. SMS eller MAIL til hvert medlem.

1.Valg af dirigent.

2.Formandens beretning

3.fremlægning af regnskab og fastsættelse af næste års kontingenter.

4.Indkomne forslag.

5.Valg til bestyrelse og suppleanter.

6.Valg af revisorer og revisorsuppleanter

7.Eventuelt.


Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indleveres skriftligt til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.

Vedr. valg af 2 suppleanter til bestyrelsen vælges de for et år ad gangen.

Vedr. valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleanter til bestyrelsen vælges de for et år ad gangen.

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed i alle anliggender og er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte medlemmer.

Afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal, dog undtaget vedtægtsændringer og klubbens opløsning.

Der føres protokol over det på generalforsamlingen passerede.

Såfremt et medlem kræver skriftlig afstemning, skal skriftlig afstemning finde sted.

Stemmeberettigede hertil er alle medlemmer, der er fyldt 14 år og været medlem i mindst 6 måneder, før generalforsamlingen.


§10. Ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen finder dette nødvendigt, eller når mindst 1/3 af medlemmerne begærer dette. Kun medlemmer, der har været medlem mindst 6 måneder, kan deltage i begæringen. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med samme varsel som ovenfor, med angivelse af dagsorden og senest 30 dage efter bestyrelsen har modtaget begæringen.


§11. Vedtægtsændringer, samt klubbens opløsning.

Til vedtagelse af ændringer i klubbens vedtægter, eller klubbens opløsning kræves en majoritet af mindst 2/3 af de på generalforsamlingen afgivne stemmer. Det kræves tillige, at mindst 2/3 af klubbens medlemmer er til stede. Skulle dette antal ikke være til stede, indkaldes til ny generalforsamling, hvor vedtagelse kan ske med almindeligt simpel stemmeflertal.

Generalforsamlingen disponere over klubbens midler og øvrige aktiver ved klubbens opløsning, dog således at eventuelle midler tilgår de i §2 nævnte organisationer, eller en eller flere institutioner med et almennyttigt eller almenvelgørende formål. Ingen af klubbens medlemmer må få andel i disse midler.


Der tages forbehold for evt. tastefejl.
CVR nr.:   36871725
Esbjerg Motorsport Auto
Næste løb: Den 28-30. juni 2019, se mere i kalenderen!